OBS!! Vi arbetar för fullt att få klar våra punkter

Tillsammans får vi ordning på
Sverige

Viktiga punkter för att få ordning på Sverige

Asyl

Vi jobbar och samverkar för att individer på flykt ska få möjlighet att söka asyl på närliggande ambassader. Genom förkortade handläggningstider och bättre samverkan med myndigheter, minskar kostnaderna. Vi tror på en modern asylrätt där vi vill se en förändrad migrationspolitisk över sikt. Genom ett tydligare samarbete med kommuner, regioner och landsting. Tror vi delvis på en förbättrad asylrätt och en tydligare integrationspolitik.

Integration

Folk behöver, och ska integreras in i samhället, tidigt. Vi samarbetar med olika föreningar och framförallt kvinnoföreningen IFFI, där det anordnas aktiviteter för kvinnor. Föreningen är även en stöttning och hjälper enskilda individer med myndighetskontakter.

Vård

Vi tror på en jämlik vård som inte baseras på var i landet du bor. Vi tror på en minskad digitalisering av nätdoktorer och ökade statliga medel till den fysiska primär- och regionala sjukvården. Vi tror på en vård för alla, som är tillgänglighetsanpassad och rättvis. Genom ökade finansiella medel, ökar vi bemanningen och minskar köerna till vården.

Gängkriminaltet

Vi vill försvåra rekrytering av unga personer genom ett ökat samarbete med elevhälsan, sociala myndigheter och polismyndigheten. Vi tror på att en ökad undervisning om hot, våld och kriminalitet resulterar i färre brott. Genom ökade insatser i unga åldrar, borttagande av ungdomsrabatt och se till att tidigt fånga barn med sociala problem, tror vi på en minskning av gängkriminalitet. Sverige är ett land där brottsligheten ökar markant. Delvis genom ett ökat gängvåldet och ökat utanförskap.

Miljö

Vi fokuserar på att närmiljön i Norrköping fortsätter att frodas. Vi ser till att pollution och djurriket hamnar i primärt fokus, med ökade grönområden, minskning av fossila bränslet och utökad infrastruktur. Genom nya bil- och cykelvägar, fler spårvagnar och större bussnät.

Familj

Låta varje familj göra sina val vid t.ex. föräldradagar.

Pensionärer

Ett långt arbetsliv ska löna sig för den enskilde och vi tror på att tillvarata äldres kunskap och kompetens. Genom revidering av befintligt pensionssystem, minskade skatter i pensionsålder och bättre levnadsvillkor för gemene man. Vi tror på en faktisk höjning av bostadstillägget, så att lågavlönade pensionärer har råd med hyran. Vi tror på en ökning av tillgänglighetsanpassade boenden och ökade möjligheter till hemtjänst för att skapa trygghet.

Skattefrågor

Vi tycker att småföretagare ska få chansen att etablera sig på marknaden. Genom att avskaffa momsen och minska arbetsgivaravgiften, tror vi på att fler väljer att starta företag.

Skola

Alla har rätt att få gå i skolan på sina villkor. Vi tror på en ökning av legitimerade pedagoger, mindre klasser och mer tid till kunskapsorienterad undervisning.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Ökade påfrestningar, arbetslöshet och långa väntetider till vården är alla dominerande orsaker till den psykiska ohälsan. Vi vet även att kvinnor i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa och där vill vi möjliggöra forskning på varför. Vi tror på en bättre psykiatrisk vård, fler öppenvårdsplatser och snabbare hantering av patienter med psykisk ohälsa. Vi tror även på att skolan ska ta sitt ansvar genom ökad utbildning och bättre elevhälsa.

HBTQ

Allas rätt att gifta sig och skaffa familj och barn men FDP anser att minoriteters vilja och åsikt i frågan ska också respekteras.

Abort

Ska inte få användas som ett preventivmedel. Däremot vid våldtäkt som leder till oönskad graviditet, fara för moders liv eller att barnet har en grav funktionsnedsättning, då ska varje individ ha möjlighet att påverka i beslut.

Försvaret

Utöka försvaret och återinföra allmän värnplikt.

Polisen

Mer resursbehörighet och fler poliser.

Hemvärnet

Använd hemvärnets resurser mer som understöd till polisen.

LVU

Samhället och vi politiker har ett ansvar att upprätthålla säkerhet och trygghet för barn samt unga. Vi vill se en uppdaterad lagförordning där man möjliggör en trygg uppväxt och stöttning där barn samt ungdomar som riskerar att fara illa får hjälp omgående. Det svenska samhället kan inte stirra blint och naivt där barn fostras in i kriminalitet redan från födseln. Lagen LVU behöver stramas åt, effektiviseras och anpassas till hur samhället ser ut idag. Vi anser att det är statligt finansierade medel som behövs för att upprätthålla lag och ordning, inte varje enskild kommun. Vi anser att ett omedelbart omhändertagande ska kunna beslutas av jourhavande åklagare och inte enbart socialnämnd. Vi tror även på att återinsätta tjänstemannaansvaret, även med möjlighet att återkalla tjänstemannauppdrag.

Skriv upp dig för nyhetsbrev från FDP

Anmäl dig till nyhetsbrev från Förenade Demokratiska Partiet. Vi kommer skicka dig nyhetsbrev till dig med våra ståndpunkter och aktuella händelser.

Godkännande

2 + 10 =